Izobraževanje

Splošni pogoji za izvedbo storitev izobraževanja in usposabljanja

SPLOŠNI POGOJI ZA IZVEDBO STORITEV IZOBRAŽEVANJA / E-IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA

(v nadaljevanju: izobraževanja)

SIQ Ljubljana, Izobraževanje, Mašera-Spasićeva ulica 10, 1000 Ljubljana

1       SPLOŠNI POGOJI PRI STORITVAH IZOBRAŽEVANJ ZA ODPRTE SKUPINE

1.1    VELJAVNOST SPLOŠNIH POGOJEV

Splošni pogoji za izvedbo storitev izobraževanja veljajo za razmerja med SIQ Ljubljana, Izobraževanje in udeleženci SIQ izobraževanj za odprte skupine, razen, kadar je z dodatnimi pogoji za posamezne dogodke ali s pisno pogodbo drugače dogovorjeno.

1.2    PRIJAVA NA IZOBRAŽEVANJE

Prijave sprejemamo na spletni strani SIQ Ljubljana, Izobraževanje ter po elektronski in klasični pošti, do sedem dni pred začetkom izobraževanja oziroma do zapolnitve prostih mest. Zaradi aktivnega načina dela je število udeležencev lahko omejeno.

1.3    KRAJ, ČAS IN TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA

Izobraževanja potekajo v Ljubljani, praviloma v predavalnici SIQ Ljubljana, Izobraževanje. Obvestilo o točnem kraju in poteku izobraževanja udeleženec prejme najkasneje tri delovne dni pred začetkom na e-naslov. Brezplačno parkiranje je v času izobraževanja zagotovljeno.

E-izobraževanja potekajo v spletni učilnici. Udeleženec prejme najkasneje dan pred začetkom na e-naslov povezavo za vstop v spletno učilnico ter navodila o poteku E-izobraževanja. Udeleženec si mora pred pričetkom izobraževanja, za dostop do spletne učilnice, zagotoviti delujočo napravo z dobrim dostopom do interneta (računalnik, tablica, pametni telefon) in z delujočim mikrofonom in kamero.

1.4    KOTIZACIJA

Kotizacija se plača najkasneje tri delovne dni pred začetkom izobraževanja, razen, če ni ob posameznem izobraževanju določeno drugače. Plačilo se izvede na poslovni račun SIQ Ljubljana, Mašera-Spasićeva ulica 10, Ljubljana, NLB, številka 02922-0012897988, s sklicem na oznako izobraževanja. SIQ ID številka za DDV je SI23509678. Višine kotizacij in oznake so navedene pri posameznem izobraževanju na spletni strani in v zloženki izobraževanj za določeno obdobje. 22 % DDV ni vključen v kotizacijo. Možni popusti so navedeni pri posameznih izobraževanjih na spletni strani www.znanje.siq.si. Račun pošljemo po zaključku izobraževanja, na željo naročnika izdamo predračun.

Kotizacija vključuje gradivo, potrdilo o udeležbi oziroma o uspešno opravljenem izobraževanju, kosilo, osvežilne napitke med odmori, parkiranje ter licenčnino za licenčna izobraževanja. Kosilo ni vključeno v kotizacijo pri izobraževanjih, ki trajajo do 5 šolskih ur. Kotizacija za E-izobraževanja vključuje e-gradivo (pfd gradivo), potrdilo o udeležbi oziroma o uspešno opravljenem izobraževanju, licenčnino za dostop do e-izobraževanja ter individualno interaktivno podporo predavatelja v času izobraževanja.

1.5    ODJAVA

Zadnji rok za pisno odjavo je tri delovne dni pred začetkom izobraževanja, razen, če ni ob posameznem izobraževanju določeno drugače. V primeru pravočasne pisne odjave kotizacijo vrnemo v celoti. Pri odjavah po tem roku zaračunamo administrativne stroške (25 % kotizacije). Pri odjavah na dan izobraževanja ali neudeležbi zaračunamo kotizacijo v celoti.

Za intenzivna izobraževanja (šole) in druga izobraževanja, ki trajajo tri ali več dni, je zadnji rok za pisno odjavo pet delovnih dni pred začetkom, razen, če ni ob posameznem izobraževanju določeno drugače. V primeru pravočasne pisne odjave kotizacijo vrnemo v celoti. Pri odjavah po tem roku zaračunamo administrativne stroške (40 % kotizacije). Pri odjavah na dan pričetka šole in drugih večdnevnih izobraževanj ali neudeležbi zaračunamo kotizacijo v celoti.

V primeru odpovedi zaradi bolezni je potrebno predložiti zdravniško potrdilo.

1.6    BONUS ZVESTOBE

Bonus zvestobe pridobi udeleženec, ki se v obdobju 12 mesecev udeleži treh ali več izobraževalnih programov iz naše ponudbe in mu omogoča enodnevno brezplačno izobraževanje po lastni izbiri iz naše ponudbe za odprte skupine.*

Bonus zvestobe lahko koristi v obdobju 12 mesecev ob pogoju, da je kotizacija za predhodne udeležbe poravnana. Ob prijavi na četrto izobraževanje v obdobju 12 mesecev mora udeleženec opozoriti, da želi vnovčiti Bonus zvestobe.

* Bonusa zvestobe se ne more uveljavljati za izobraževalne programe izvedene v organizacijah (zaključene skupine) in za licenčna usposabljanja ter ga ni možno prenašati na drugo osebo.

1.7    ODPOVED IZOBRAŽEVANJA

SIQ Ljubljana, Izobraževanje si pridružuje pravico do odpovedi ali prestavitve izobraževanja v kolikor ni zadostnega števila prijav ali zaradi višje sile (npr. bolezen predavatelja). V primeru odpovedi ali prestavitve termina prijavljene obvestimo o spremembi, plačano kotizacijo vrnemo.

2    SPLOŠNI POGOJI PRI STORITVAH IZOBRAŽEVANJ ZA ZAKLJUČENE  SKUPINE

2.1    VELJAVNOST SPLOŠNIH POGOJEV

Splošni pogoji za izvedbo storitev izobraževanja veljajo za razmerja med SIQ Ljubljana, Izobraževanje  in naročnikom SIQ izobraževanj za zaključene skupine, razen, kadar je z dodatnimi pogoji za posamezne dogodke ali s pisno pogodbo drugače dogovorjeno.

2.2    PRIPRAVA PONUDBE

SIQ Ljubljana, Izobraževanje pripravi ponudbo na osnovi povpraševanja oz. po dogovoru z  naročnikom. Vsebino izobraževanja se v okviru razpoložljivih možnosti prilagodi naročnikovim željam in potrebam. Izobraževanja potekajo na lokaciji naročnika oziroma na lokaciji, ki jo določi naročnik ali v obliki e-izobraževanja. V primeru e-izobraževanja SIQ Ljubljana za udeležence zagotovi licenco za dostop do spletne učilnice. Naročnik za sodelavce, ki bodo udeleženi na e-izobraževanju zagotovi delujoče naprave z dobrim dostopom do interneta (računalnik, tablica, pametni telefon) in z delujočim mikrofonom in kamero.

2.3    PLAČILO

Račun za izvedbo izobraževanja za zaključeno skupino izdamo po opravljeni storitvi, razen kadar je s pogodbo/ponudbo drugače določeno. Rok plačila je opredeljen v ponudbi/pogodbi.

2.4    ODPOVED NAROČILA IZOBRAŽEVANJA

Zadnji rok za pisno odpoved izobraževanja je tri tedne pred dogovorjenim rokom za izvedbo izobraževanja. V tem primeru ne zaračunamo stroškov priprave izobraževanja. Pri odpovedih po tem roku zaračunamo dejansko nastale stroške v zvezi s pripravo vsebine izobraževanja in gradiv.

2.5    ODSTOP OD POGODBE/PONUDBE 

Če iz kakršnih koli razlogov SIQ Ljubljana, Izobraževanje oceni, da ni gotovo, ali bo naročnik lahko izpolnil svoje obveznosti, lahko zahteva vnaprejšnjo izpolnitev obveznosti naročnika. Če naročnik te obveznosti ne izpolni v roku 8 dni po izdani zahtevi, lahko SIQ Ljubljana, Izobraževanje odstopi od pogodbe/ponudbe.

3     IZOBRAŽEVALNI PAKETI SIQ ZA ORGANIZACIJE

3.1   ZAKUP IZOBRAŽEVALNIH PAKETOV SIQ

Naročnik lahko izbira med naslednjimi vrstami Izobraževalnih paketov SIQ; Paket Min, Paket Maxi in Paket Maxi Gold. Možnost koriščenja posameznega Izobraževalnega paketa SIQ je do porabe zakupljene vrednosti paketa oziroma največ do 12 mesecev od dne prejetega plačila paketa.  Če naročnik paketa v tem obdobju zakupljene vrednosti ne porab v celoti, ta nepreklicno zapade, naročnik pa prejme račun za neporabljen del paketa.

Ugodnosti paketa lahko koristijo plačniki izobraževalnih paketov SIQ v obdobju trajanja paketa. Ob uveljavljanju posameznega Izobraževalnega paketa SIQ je potrebno navesti vrsto zakupljenega Izobraževalnega paketa SIQ.

3.2   CENE, UGODNOSTI IN TRAJANJE AKCIJ

Cene, ugodnosti in trajanje so določene za vsako posamezno akcijo. Razvidne so na spletni strani www.siq.si. Cene paketov ne vključujejo DDV.

Ugodnost paketa lahko koristite za udeležbo na izobraževanju, ki traja vsaj 6 pedagoških ur. Ugodnost paketa se ne uveljavlja pri obračunavanju kilometrine predavateljev. Kilometrina se obračuna 0,43 evra za prevožen kilometer. Brezplačen vpis v register presojevalcev SIQ za obdobje dveh let koristijo notranji presojevalci, ki so se v obdobju koriščenja paketa udeležli tečajev SIQ.

4     POPUSTI

Popusti na ponudbo izobraževanj SIQ so objavljeni na spletni strani www.siq.si in se med seboj ne seštevajo. Akcijske ponudbe niso združljive z drugimi akcijskimi ponudbami in popusti SIQ Ljubljana, če ni drugače določeno.

5     PRESTAVITEV ALI ODPOVED IZVEDBE IZOBRAŽEVANJ

SIQ Ljubljana, Izobraževanje lahko zaradi okoliščin, ki jih ni bilo mogoče preprečiti, odpraviti ali se jim izogniti, kot je na primer bolezen predavatelja, izvedbo izobraževanja prestavi ali odpove. O tem naročnika obvestimo takoj, ko nastane neljuba situacija.

6      OBVEŠČANJE O IZOBRAŽEVANJIH IN VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Vaše podatke bomo varovali skladno s Splošnimi pogoji za izvedbo storitev izobraževanja in usposabljanja in Splošnimi pogoji obdelave osebnih podatkov Slovenskega instituta za kakovost in meroslovje, Ljubljana. V kolikor želite biti obveščeni o naših izobraževanjih izpolnite spletni obrazec, ki se nahaja na spletnem mestu https://www.siq.si/izobrazevanje/e_obvescanje/index.html.

7      REKLAMACIJE/SPORI

SIQ Ljubljana, Izobraževanje sprejema vse morebitne reklamacije v roku osem dni po zaključku storitve. Spori se rešujejo s sodelovanjem med naročnikom izobraževanja in SIQ Ljubljana, Izobraževanje. Za vse spore, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani. Za vsa razmerja se uporablja veljavna zakonodaja Republike Slovenije.

8      KONČNE DOLOČBE

Za vprašanja, ki jih Splošni pogoji za izvedbo storitev izobraževanja in usposabljanja ter Splošni pogoji obdelave osebnih podatkov Slovenskega instituta za kakovost in meroslovje, Ljubljana ne urejajo, veljajo določbe veljavnih predpisov.

Splošni pogoji pri storitvah izobraževanja in usposabljanja so objavljeni na SIQ Ljubljana, Izobraževanje spletni strani www.znanje.siq.si. Udeležence oz. naročnike z njimi seznanimo ob prijavi oz. se nanje sklicujemo v ponudbah/pogodbah za zaključeno skupino.

9     DODATNE INFORMACIJE

telefon:   01 5609 720
e-pošta:  seminarji@siq.si
spletna stran: www.znanje.siq.si