Izobraževanje

Mednarodni projekti

Področje Izobraževanje je usmerjeno tudi v pridobivanje in izvajanje projektov, ki so financirani iz skladov EU (IPA, ENPI, itd.).

Vrste projektov, s katerimi se ukvarjamo:

 • Mednarodni projekti s področja usposabljanja in izobraževanja
 • Mednarodni projekti Tesnega medinstitucionalnega sodelovanja (TMIS)Pri projektih TMIS nastopa SIQ kot institucija, ki je pooblaščena s strani države (pooblaščeni organ – »Mandated Body«) in sodeluje z državnimi organi države prejemnice pomoči.
 • Mednarodni projekti Tehnične pomoči (TA)
  Pri projektih tehnične pomoči je naše delovanje usmerjeno predvsem v vzpostavitev institucij infrastrukture kakovosti MSTQ (meroslovje, standardizacija, preskušanje in akreditacija, kakovost), zagotavljanje kakovosti in konkurenčnosti v malih in srednjih podjetjih (SME). S partnerskimi institucijami  iz EU nastopamo kot člani konzorcijev.
 • Drugi mednarodni projekti – finančnih inštitucij, kot so programi BAS in IFC, ter raziskovalnih programov, kot so TEMPUS, EU FP itd.
 • Drugi projekti, ki jih financirajo državne ali mednarodne institucije.

Glavne aktivnosti, ki jih izvajamo:

 • Navezava stikov s sorodnimi institucijami v tujini in oblikovanje konzorcijev.
 • Koordinacija med projektnimi partnerji pri pridobivanju in vodenju projektov.
 • Vodenje kompletne dokumentacije projektov – finančno in vsebinsko spremljanje izvajanja projektov in poročanje.
 • Podporne aktivnosti (backstopping) za delo ekspertov na terenu.

Projekti v teku:

1. Uskladitev in izvajanje pravnega reda na področju EU notranjega trga v Črni Gori – Alignment and Implementation of the EU Internal Market acquis, Montenegro

Projekt je financiran s strani Evropske Komisije v Črni Gori in Ministrstva za finance, Direktorata za finance in sklepanja pogodb o sredstvih pomoči EU. Vodilni partner je IBF International Consulting SA, konzorcij pa sestavljamo Eurecna Spa in Slovenski institut za kakovost in meroslovje.

Projekt poteka od februarja 2019, odvija se v Podgorici v Črni Gori, obdobje izvajanja je 24 mesecev, zaključi se februarja 2021.

Glavne projektne aktivnosti:

Aktivnost 1.1: Razvoj strategije za nadzor trga 2019 – 2021
Aktivnost 2.1: Ocena zakonodajne vrzeli in priprava tabel skladnosti
Aktivnost 2.2: Izdelava najmanj desetih direktiv novega pristopa, direktiv o starem pristopu ali nacionalnega tehničnega predpisa
Aktivnost 2.3: Priprava nacionalne zakonodaje o potrošniških posojilih in finančnih storitvah (zakon in podzakonski akti)
Aktivnost 2.4: Priprava podzakonskih aktov v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov na področju, ki ureja delo odbora za izvensodno reševanje potrošniških sporov
Aktivnost 2.5: Priprava zakonskih in podzakonskih predpisov za doseganje popolne skladnosti z Uredbo 305/2011, da se doseže pravilno delovanje notranjega trga za gradbene proizvode
Aktivnost 3.1: Analiza ocen potreb po usposabljanju (analiza TNA) in izvedba načrta in programa strokovnega usposabljanja
Aktivnost 3.2: Usposabljanje institucij in organizacij, ki sodelujejo pri usklajevanju in izvajanju usklajene zakonodaje v skladu z zahtevami iz poglavij 1 in 28
Podaktivnost 3.2.1: Organizacija celovitega programa usposabljanja o prostem pretoku blaga ter varstva potrošnikov in zdravja, ki temelji na rezultatih analize o oceni potreb usposabljanja 3.1
Podaktivnost 3.2.2: Študijski obiski za institucije, ki sodelujejo pri usklajevanju in izvajanju procesa usklajene zakonodaje v skladu z zahtevami iz poglavja 1 in 28 ter izmenjavo dobrih praks v državah članicah EU
Aktivnost 3.3: Tehnična pomoč specializiranim institucijam za izvajanje in interpretacijo novo sprejetih pravnih predpisov
Aktivnost 3.4: Povečuje se ozaveščenost na področju prostega pretoka blaga in varstva potrošnikov
Aktivnost 3.5: Ocena izvajanja dodatnega strokovnega usposabljanja zaposlenih in študijskih obiskov

2. Podpora prostemu pretoku blaga na Kosovu – Support to the Free Movement of Goods in Kosovo

Projekt je financiran s strani European Commission – EU Office in Kosovo (EUOK). Vodilni partner projekta je IBF International Consulting SA, konzorcij pa sestavljamo Asociacion Espanola de Normalizacion  (UNE), Northern Ireland Co-operation Overseas (NI-CO) in Slovenski institut za kakovost in meroslovje (SIQ).

Projekt poteka od januarja 2018, odvija se v Prištini na Kosovu, obdobje izvajanja je 40 mesecev, zaključi se maja 2021.

Glavne projektne aktivnosti:

Komponenta 1: Tehnična pravila in ocena skladnosti
1.1 – Usklajevanje horizontalne in vertikalne tehnične zakonodaje z zahtevami EU
1.2 – Neharmonizirano področje
1.3 – Krepitev medinstitucionalnega sistema

Komponenta 2: Standardizacija
2.1 – Razvoj zakonodaje
2.2 – Krepitev institucionalnih in upravnih zmogljivosti
2.3 – Krepitev medinstitucionega sistema
2.4 – Članstvo v evropskih in mednarodnih organizacijah

Komponenta 3: Akreditacija
3.1 – Zakonodajni razvoj
3.2 – Krepitev institucionalnih in upravnih zmogljivosti
3.3 – Krepitev medinstitucionega sistema
3-4 – Članstvo v evropskih in mednarodnih organizacijah

Komponenta 4: Metrologija
4.1 – Razvoj zakonodaje (zakonsko meroslovje)
4.2 – Krepitev institucionalnih in upravnih zmogljivosti – Okrepiti prakse industrijskega meroslovja
4.3 – Krepitev medinstitucionega sistema
4.3 – Članstvo v evropskih in mednarodnih organizacijah

Komponenta 5: Nadzor trga
5.1 – Razvoj zakonodaje
5.2 – Krepitev institucionalnih in upravnih zmogljivosti
5.3 – Krepitev medinstitucionega sistema

Komponenta 6: Varstvo potrošnikov
6.1 – Razvoj zakonodaje
6.2 – Krepitev institucionalnih in upravnih zmogljivosti
6.3 – Članstvo v evropskih in mednarodnih organizacijah

Komponenta 7: Povečanje zavezanosti javnih organov, podjetij in potrošnikov o vlogi pomembnosti infrastrukture kakovosti

3. Smart Production – Interreg Slovenija – Avstrija

 

          

Maja 2016 smo v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj Interreg Slovenija – Avstrija uspešno pridobili triletni projekt Smart Production, ki se je zaključil aprila 2019. V projektu smo sodelovali s Pomurskim tehnološkim parkom, ki je bil vodja projekta in Mariborsko Univerzo na slovenski strani ter Campus 02, Evolaris, Forschund Burgenland in Fachhochschule Kärnten z avstrijske strani.

V okviru projekta Smart Production smo pomagali slovenskim in avstrijskim podjetjem do povečanja njihove konkurenčnosti s pomočjo v tehnoloških in netehnoloških specializacij, skladnih z usmeritvijo strategije pametne specializacije, predvsem na področju delovanja »pametnih tovarn«.

Naš cilj je bil, da proizvodnim, malim in srednje velikim podjetjem skozi sofinanciranje EU ponudimo brezplačno podporo na področju vzpostavitve in certifikacije sistema vodenja kakovosti ISO 9001, vitke proizvodnje, sistema motiviranja zaposlenih, tehnološkega transferja in iskanja partnerjev v tujini, s čimer si podjetja omogočijo povečevanje in izboljšanje njihove konkurenčnosti na mednarodnem trgu z ukrepi na področju uvajanja strategije pametne specializacije.

Več o aktivnostih projekta najdete tu.