Izobraževanje

Mednarodni projekti

Področje Izobraževanje je usmerjeno tudi v pridobivanje in izvajanje projektov, ki so financirani iz skladov UNIDO in EU (IPA, ENPI, itd.).

Vrste projektov, s katerimi se ukvarjamo:

 • Mednarodni projekti s področja usposabljanja in izobraževanja
 • UNIDO – Organizacijo Združenih narodov za industrijski razvoj
  Pri UNIDO projektih je naše delovanje usmerjeno v pomoč gospadrstvom tretjih držav ter krepitvi poslovnih vezi in gradnji podjetniških mrež sodelujočih držav in gospodarstev.
 • Mednarodni projekti Tesnega medinstitucionalnega sodelovanja (TMIS)Pri projektih TMIS nastopa SIQ kot institucija, ki je pooblaščena s strani države (pooblaščeni organ – »Mandated Body«) in sodeluje z državnimi organi države prejemnice pomoči.
 • Mednarodni projekti Tehnične pomoči (TA)
  Pri projektih tehnične pomoči je naše delovanje usmerjeno predvsem v vzpostavitev institucij infrastrukture kakovosti MSTQ (meroslovje, standardizacija, preskušanje in akreditacija, kakovost), zagotavljanje kakovosti in konkurenčnosti v malih in srednjih podjetjih (SME). S partnerskimi institucijami  iz EU nastopamo kot člani konzorcijev.
 • Drugi mednarodni projekti – finančnih inštitucij, kot so programi BAS in IFC, ter raziskovalnih programov, kot so TEMPUS, EU FP itd.
 • Drugi projekti, ki jih financirajo državne ali mednarodne institucije.

Glavne aktivnosti, ki jih izvajamo:

 • Navezava stikov s sorodnimi institucijami v tujini in oblikovanje konzorcijev.
 • Koordinacija med projektnimi partnerji pri pridobivanju in vodenju projektov.
 • Vodenje kompletne dokumentacije projektov – finančno in vsebinsko spremljanje izvajanja projektov in poročanje.
 • Podporne aktivnosti (backstopping) za delo ekspertov na terenu.

Projekti v teku:

REUSE

Projekt:

Pomoč malim in srednje velikim podjetjem (MSP) na področju uvajanja modela kaskadne rabe ostankov surovin s pomočjo čezmejnega mentorskega programa.

Program: Interreg SI AT

Cilj:

Glavni cilj projekta je povečati veščine in znanja preko čezmejnega mentorskega programa, specializiranega za prehod v krožno gospodarstvo za MSP. Cilj projekta je s pomočjo tehnoloških in netehnoloških rešitev uvesti kaskadni model uporabe ostankov surovin iz proizvodnih procesov. Tako vodi k ustvarjanju dodane vrednosti in krepitvi konkurenčnosti programskega območja s preobrazbo MSP v zeleno in digitalno gospodarstvo.

Glavni poudarki projekta so:

 • Izvedbeni model čezmejnega mentorskega programa, specializiranega za podporo krožne preobrazbe MSP.
 • Usposabljanje 12 mentorjev za podporo krožne transformacije regionalnih MSP.
 • Razvoj in testiranje 3 ocenjevalnih orodij za oceno pripravljenosti MSP za prevzem novih tehnologij, poslovnih modelov in novih materialov ter katalog dobrih praks.
 • Nadgradnja obstoječe baze za podporo mentorjem pri ponujanju storitev (seznam ponudnikov rešitev iz celotne EU, baza ukrepov financiranja MSP, orodja za ocenjevanje MSP, dobre prakse vzpostavljanja poslovnih modelov).
 • Pilotiranje mentorskega programa s končnimi uporabniki (MSP). Program MSP ponuja:
 1. Akademija za usposabljanje z najmanj 10 delavnicami in udeležbo vsaj 20 študentov, ki bodo vključeni v krožne raziskovalne projekte in
 2. individualne mentorske storitve 1:1 za ponudbo specializirane in prilagojene podpore pri uvajanju novih tehnologij, novih krožnih poslovnih modelov ali podpore pri razvoju novih materialov. V pilotnem preizkusu bo skupno podprtih vsaj 50 MSP.

Projektni partnerji:

Trajanje projekta:

 1. november 2023 – 31. oktober 2026