Izobraževanje

SIQ Register notranjih presojevalcev

Namen registra je vodenje evidence oziroma seznama aktivnih notranjih presojevalcev za sisteme vodenja. SIQ zagotavlja registracijo notranjih presojevalcev v skladu s standardom SIST EN ISO/IEC 17024:2004 – Ugotavljanje skladnosti – Splošne zahteve za organe na področju certificiranja osebja.

Cilji registracije so, da se vzdržuje primerna raven usposobljenosti notranjih presojevalcev, spodbuja registrirano osebje k nenehnemu izpopolnjevanju in organizacijam, v katerih so registrirani notranji presojevalci zaposleni, pomagati pri izpolnjevanju zahtev standardov za sisteme vodenja.

Obvezujemo se, da obravnavamo vse podatke o kandidatih za notranje presojevalce in o registriranih notranjih presojevalcih kot zaupne in jih uporabljamo izključno za izvedbo postopka registracije. Informacije o izvedenem postopku registracije so poslovna skrivnost instituta SIQ in kandidata oziroma notranjega presojevalca, z izjemo registracije ali razveljavitve registracije ter poročila upravnemu odboru certificiranja v primerih kakršnihkoli dvomov v zvezi z registracijo.

Vpis notranjih presojevalcev v register ni obvezen.

Seznam registriranih notranjih presojevalcevje dostopen javnosti. Objavljeni so samo tisti kandidati, ki se z objavo strinjajo.

Registrirani notranji presojevalec ima 10 % popust pri plačilu kotizacije za udeležbo na SIQ izobraževanjih, na strokovnih posvetih pa 25 %.

1. vpis v register notranjih presojevalcev

Vloga za registracijo se poda na obrazcu ZN303. Vlogi se priložijo dokazila o izpolnjevanju zahtev za prvo registracijo (potrdilo o izobrazbi in potrdilo o opravljenem tečaju notranje presoje).

Vloga se potrdi, če kandidat izpolnjuje zahteve za prvo registracijo:

  • Stopnja izobrazbe: V. (srednja šola)
  • Delovne izkušnje: 2 leti; redna zaposlitev v dejavnostih, za katere je oseba registrirana
  • Strokovno izpopolnjevanje: opravljen tečaj za notranjo presojo sistema vodenja z zaključnim izpitom, ali kak drug  tečaj, ki ga prizna komisija za certificiranje osebja.

Registriranemu notranjemu presojevalcu se izda potrdilo o registraciji.

Vpis v SIQ register notranjih presojevalcev velja eno leto.

Obnovitev registracije

Tajništvo registra dvakrat letno (junij, december) razpošilja vabila za obnovitev tistim notranjim presojevalcem, ki jim bo potekla veljavnost vpisa v register. Vabilu priloži obrazca ZN305 in ZN306 ter veljavne kriterije za obnovitev registracije.

Vloga za obnovitev registracije se potrdi, če v obdobju enega leta notranji presojevalec:

  • izvede vsaj eno notranjo presojo ali presojo pri dobavitelju ali presojo v izpopolnjevalni namen;
  • zbere najmanj 2 izpopolnjevalni točki.

Izpopolnjevalne točke si notranji presojevalec pridobi z udeležbo na tečajih, seminarjih in posvetih s področja presojanja ali strokovnih izobraževanj, vezanih na procese, ki potekajo v organizaciji, in jih potrdi komisija za certificiranje osebja, in na podlagi opravljenih notranjih presoj.

Po ena točka mu pripada za:

  • enodnevno izpopolnjevanje, ki traja najmanj štiri ure;
  • opravljeni dve notranji presoji.

Pristojbina za obnovitev registracije znaša 38,00 EUR, DDV ni vključen.

Dodatne informacije

telefon 01 5609 714
e-naslov: marusa.strojko@siq.si

SIQ, Register notranjih presojevalcev
Mašera-Spasićeva ulica 10
1000  Ljubljana