Izobraževanje

SIQ-register presojevalcev

Kaj je SIQ-register presojevalcev?

SIQ Ljubljana zagotavlja vpis v SIQ-register presojevalcev v skladu s standardom SIST EN ISO/IEC 17024:2012 – Ugotavljanje skladnosti – Splošne zahteve za organe na področju certificiranja osebja (ISO/IEC 17024:2012).

Namen SIQ-registra presojevalcev je vodenje evidence oziroma seznama aktivnih presojevalcev za sisteme vodenja.

Cilji vpisa so:

 • vzdrževanje usposobljenosti presojevalcev,
 • nenehno izpopolnjevanje na področju zahtev standardov za sisteme vodenja,
 • kompetentno osebje v organizacijah.

Obvezujemo se, da obravnavamo vse podatke o kandidatih za presojevalce in o vpisanih v SIQ-register presojevalcev kot zaupne in jih uporabljamo izključno za izvedbo postopka. Informacije o izvedenem postopku vpisa so poslovna skrivnost instituta SIQ Ljubljana in kandidata oziroma presojevalca, z izjemo registracije ali razveljavitve registracije ter poročila upravnemu odboru certificiranja v primerih kakršnihkoli dvomov v zvezi z registracijo.

Vpis presojevalcev v SIQ-register presojevalcev ni obvezen.

Seznam registriranih presojevalcev je dostopen javnosti. Objavljeni so samo tisti kandidati, ki se z objavo strinjajo.

Več o SIQ-registru presojevalcev si lahko preberete na povezavi.

Ugodnosti za člane SIQ-registra presojevalcev

 • 25 % popust na strokovnih posvetih
 • 50 % popust na eno enodnevno izobraževanje (ki traja vsaj 7 pedagoških ur) v letu *
 • 10 % popust na vsa izobraževanja **
 • *ne velja na celodnevna ali licencirana izobraževanja
 • **ne velja na obnovitvene tečaje in licencirana izobraževanja

Ob prijavi na izobraževanje nas opozorite, da želite vnovčiti popust. Popusti se med seboj ne seštevajo.

Prvi vpis v SIQ-register presojevalcev

Prvi vpis v SIQ-register presojevalcev je brezplačen in velja eno leto od datuma vpisa. Registracijo je potrebno letno obnavljati. 

Kako se vpišete v SIQ-register presojevalcev?

Vloga za registracijo se poda na obrazcu ZN303. Vlogi se priložijo dokazila o izpolnjevanju zahtev za prvo registracijo (potrdilo o izobrazbi in potrdilo o opravljenem tečaju za presojevalca).

Vloga se potrdi, če kandidat izpolnjuje zahteve za prvi vpis v SIQ-register presojevalcev:

 • Stopnja izobrazbe: V. (srednja šola)
 • Delovne izkušnje: 2 leti; redna zaposlitev v dejavnostih, za katere je oseba registrirana
 • Strokovno izpopolnjevanje: opravljen tečaj za notranjega oziroma vodilnega presojevalca izbranega sistema vodenja z zaključnim izpitom, ali tečaj, ki ga prizna komisija za certificiranje osebja*

Registriranemu presojevalcu se izda potrdilo o registraciji.

*Za prvi vpis se šteje vloga oddana v roku 6 mesecev od zadnjega uspešno opravljenega tečaja.

Obnovitev vpisa v SIQ-register presojevalcev

Tajništvo registra dvakrat letno (junij, december) razpošilja obvestilo za obnovitev tistim presojevalcem, ki jim bo potekla veljavnost vpisa v register. Obvestilu priloži obrazca ZN305 in ZN306 ter veljavne kriterije za obnovitev registracije.

Vloga za obnovitev registracije se potrdi, če v obdobju enega leta presojevalec:

 • izvede vsaj eno notranjo presojo ali presojo pri dobavitelju ali presojo v izpopolnjevalni namen;
 • zbere najmanj 2 izpopolnjevalni točki*.

Po ena točka mu pripada za:

 • enodnevno izpopolnjevanje, ki traja najmanj štiri ure;
 • opravljeni dve notranji presoji.

*Izpopolnjevalne točke si presojevalec pridobi z udeležbo na tečajih, seminarjih in posvetih ali strokovnih izobraževanjih s področja sistemov vodenja ali izobraževanjih vezanih na procese, ki potekajo v organizaciji, in jih potrdi komisija za certificiranje osebja, ter na podlagi opravljenih notranjih presoj.

Pristojbina za obnovitev registracije znaša 40,00 EUR, DDV ni vključen.

Dodatne informacije:
SIQ Ljubljana, SIQ register presojevalcev
Mašera-Spasićeva ulica 10
1000  Ljubljana
telefon: 01 5609 714
e-naslov: info.izo@siq.si