Okolje in energija

Sistem upravljanja z energijo

 

Energija je eden izmed največjih izzivov sodobne družbe. Raba energije namreč predstavlja skoraj 60 % svetovnih emisij toplogrednih plinov. Energetska učinkovitost in podnebne spremembe so ključni del 17 ciljev trajnostnega razvoja v Agendi Združenih narodov 2030.

Posledično je na pobudo številnih evropskih držav 1. junija 2009  izšel samostojni evropski standard za sistem upravljanja z energijo EN 16001:2009, v letu 2011 pa mednarodni standard ISO 50001:2011 – Sistemi upravljanja z energijo – Zahteve z navodili za uporabo, ki nadomešča omenjeni standard EN iz leta 2009.

ISO 50001 vse bolj pridobiva na pomenu od svoje izdaje pred sedmimi leti. Do konca leta 2017 je bilo izdanih skupno 22.850 certifikatov za sisteme upravljanja z energijo po standardu ISO 50001 (ISO Survey), od teh kar 84,7 % v Evropi.

Končen cilj standarda je pomagati organizacijam vzpostaviti sisteme in postopke, ki so potrebni za izboljšanje energetske učinkovitosti. Sistematično upravljanje energije naj bi privedlo do zmanjšanja stroškov za energijo in do zmanjšanja emisij toplogrednih plinov. Standard podrobno določa zahteve za sistem upravljanja z energijo, ki organizacijam omogočajo razviti in izvajati politike in cilje, ki upoštevajo zakonske zahteve in informacije o pomembnih energetskih vidikih. Uporaben je za organizacije vseh vrst in velikosti, ne glede na geografske, kulturne ali družbene razmere.

Standard se nanaša samo na dejavnosti, ki so pod nadzorom organizacije, in organizacijam omogoča:

  • zasnovati energetsko politiko;
  • prepoznati značilna področja porabe energije in področja za povečanje energetske učinkovitosti;
  • prepoznati in spremljati zakonodajne obveznosti in druge zahteve;
  • postaviti energetske cilje in prioritetne akcije;
  • zagotoviti vire, funkcije, odgovornost in pristojnosti na področju upravljanja z energijo;
  • vzpostaviti nadzor, pregled in oceno energetskih aktivnosti, da bi se zagotovilo delovanje sistema upravljanja z energijo, kot je nameravano, in da bi se dosegli energetski cilji;
  • prilagoditi se spremenjenim razmeram.

Standard za sisteme upravljanja z energijo se lahko uporablja neodvisno ali v integraciji z ostalimi sistemi vodenja. Da bi olajšali njegovo uporabo, je 21. avgusta 2018 izšla druga verzija standarda (ISO 50001:2018), po strukturi enaka ostalim standardom za sisteme vodenja (npr. ISO 9001, ISO 14001). Organizacije, ki so certificirane skladno z zahtevami ISO 50001:2011, bodo imele tri leta časa za prehod na ISO 50001:2018, v katerem so glavne spremembe v primerjavi s prejšnjo izdajo:

Glavne spremembe ISO 50001:2018 v primerjavi z ISO 50001:2011: Večji poudarek na vlogi najvišjega vodstva; podpora integraciji s procesi strateškega upravljanja; posodobljeni nekateri izrazi in definicije ter vključitev novih definicij, vključno z "izboljšanjem energetske učinkovitosti"; pojasnitev izključitve tipov energije; dodane podrobnosti o načrtih za zbiranje podatkov o energiji (prejšnji načrti za merjenje porabe energije) in s tem povezane zahteve; pojasnitev energetskih pregledov; normalizacija energije in kazalnikov energetske učinkovitosti; pojasnitev kazalnikov energetske učinkovitosti (EnPI) in energetskega izhodišča (EnB) za boljše razumevanje teh konceptov.

Vas zanima več? Preverite program izobraževanj za področje energije.