Okolje in energija

Kaj pomeni EMAS?

Shema EMAS (ECO – Management and Audit Scheme – sistem okoljskega ravnanja in presojanja) je namenjena ocenjevanju in izboljševanju učinkov ravnanja z okoljem v organizacijah ter informiranju javnosti o teh učinkih. Odprtost, odkritost in periodično objavljanje preverjenih okoljskih informacij so ključni dejavniki, ki ločijo shemo EMAS od standarda ISO 14001. Okoljska izjava predstavlja glavni način seznanjanja javnosti z rezultati nenehnega izboljševanja učinkov ravnanja z okoljem in je hkrati priložnost za promocijo pozitivne podobe organizacije pri kupcih, dobaviteljih, okolici, pogodbenikih in zaposlenih. Organizacija lahko objavi tudi preverjene izvlečke iz okoljske izjave, s katerimi želi približati okoljske rezultate posameznim zainteresiranim stranem.

Zahteve za vzpostavitev, verifikacijo in registracijo sistema ravnanja z okoljem po shemi EMAS podaja uredba  ES 1221/2009 s spremembami.

EMAS registrirane organizacije lahko upoštevajo pri razvoju in vzdrževanju svojega sistema ravnanja z okoljem ter poročanju o okoljski učinkovitosti sektorske referenčne dokumente (SRD) in poročila najboljših praks (Best practice report) v zvezi z najboljšimi praksami okoljskega ravnanja in kazalniki okoljske uspešnosti.

Postopek registracije

Postopek registracije po EMAS je sestavljen iz dveh delov. V prvem delu akreditiran okoljski preveritelj preveri izpolnjevanje zahtev EMAS in validira (potrdi) okoljsko izjavo. Validirano okoljsko izjavo organizacija predloži pristojnemu organu – Ministrstvu za okolje in prostor, ki preveri, ali organizacija izpolnjuje kriterije za registracijo, in organizacijo vpiše v register EMAS.

SIQ je akreditiran preveritelj za verifikacijo sistema ravnanja z okoljem po zahtevah uredbe EMAS in validacijo okoljske izjave.

Postopek verifikacije vsebuje:

 • pregled dokumentacije (1.del certifikacijske presoje);
 • certifikacijsko presojo;
 • validacijo okoljske izjave in preverjenih informacij po uspešno izvedeni certifikacijski presoji.

Zakonodaja:

Uredba (EU) št. 1221/2009  z dne 25.11.2009 o prostovoljnem sodelovanju organizacij v Sistemu Skupnosti za okoljsko ravnanje in presojo (EMAS), razveljavitvi Uredbe (ES) št. 761/2001 ter odločb Komisije 2001/681/ES in 2006/193/ES

Uredba (EU) št. 1505/2017 o spremembi prilog I, II in III k Uredbi (ES) št. 1221/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o prostovoljnem sodelovanju organizacij v Sistemu Skupnosti za okoljsko ravnanje in presojo (EMAS)

Uredba (EU) 2018/2026 o spremembi Priloge IV k Uredbi (ES) št. 1221/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o prostovoljnem sodelovanju organizacij v Sistemu Skupnosti za okoljsko ravnanje in presojo (EMAS), s katero je bila spremenjena Priloga IV, ki govori o Poročanju o okolju

SKLEP KOMISIJE (EU) 2023/2463 z dne 3. novembra 2023 o objavi navodil za uporabnike, v katerih so določeni koraki, potrebni za sodelovanje v sistemu EU za okoljsko ravnanje in presojo (EMAS) v skladu z Uredbo (ES) št. 1221/2009 Evropskega parlamenta in Sveta

Več informacij najdete na spletnih straneh EMAS.

Želite izboljšati svoje okoljsko delovanje?

Trenutno so na voljo Sektorski referenčni dokumenti in poročila najboljših praks.

Trenutno so sektorski referenčni dokumenti kot sklepi komisije (EU) dostopni za:

 • sektor trgovine na drobno,
 • sektor turizma,
 • sektor proizvodnje hrane in pijače
 • kmetijski sektor,
 • sektor proizvodnje avtomobilov,
 • sektor proizvodnje električne in elektronske opreme,
 • sektor proizvodnje kovinskih izdelkov,
 • sektor telekomunikacij,
 • sektor javne uprave,
 • sektor ravnanja z odpadki.

 

Izobraževanja na področju okolja

Ponujamo širok nabor izobraževanj s področja okolja.

Zakaj SIQ?

 • Celovite rešitve
 • Profesionalnost in strokovnost
 • Neodvisnost in nepristranskost