Okolje in energija

Kaj pomeni EMAS?

Shema EMAS (ECO – Management and Audit Scheme – sistem okoljskega ravnanja in presojanja) je namenjena ocenjevanju in izboljševanju učinkov ravnanja z okoljem v organizacijah ter informiranju javnosti o teh učinkih. Odprtost, odkritost in periodično objavljanje preverjenih okoljskih informacij so ključni dejavniki, ki ločijo shemo EMAS od standarda ISO 14001. Okoljska izjava predstavlja glavni način seznanjanja javnosti z rezultati nenehnega izboljševanja učinkov ravnanja z okoljem in je hkrati priložnost za promocijo pozitivne podobe organizacije pri kupcih, dobaviteljih, okolici, pogodbenikih in zaposlenih. Organizacija lahko objavi tudi preverjene izvlečke iz okoljske izjave, s katerimi želi približati okoljske rezultate posameznim zainteresiranim stranem.

Zahteve za vzpostavitev, verifikacijo in registracijo sistema ravnanja z okoljem po shemi EMAS podaja uredba  ES 1221/2009 s spremembami.

EMAS registrirane organizacije lahko upoštevajo pri razvoju in vzdrževanju svojega sistema ravnanja z okoljem ter poročanju o okoljski učinkovitosti sektorske referenčne dokumente (SRD) in poročila najboljših praks (Best practice report) v zvezi z najboljšimi praksami okoljskega ravnanja in kazalniki okoljske uspešnosti.

Kaj zahteva EMAS? Začetni okoljski pregled, ki podaja izhodiščno stanje za merjenje okoljskega napredka v skladu s prilogo I uredbe. Vzpostavljen sistem ravnanja z okoljem po ISO 14001 in dodatno izpolnjevanje zakonodaje, nenehno izboljševanje, komuniciranje z javnostmi in sodelovanje zaposlenih v skladu s prilogo II uredbe. V celoti planirane in izvedene notranje presoje v skladu s prilogo III uredbe, ki so pred postopkom verifikacije izvedene vsaj na področjih z najpomembnejšimi vplivi na okolje. Okoljsko izjavo za javnost v skladu s prilogo IV uredbe.

Postopek registracije

Postopek registracije po EMAS je sestavljen iz dveh delov. V prvem delu akreditiran okoljski preveritelj preveri izpolnjevanje zahtev EMAS in validira (potrdi) okoljsko izjavo. Validirano okoljsko izjavo organizacija predloži pristojnemu organu – Ministrstvu za okolje in prostor, ki preveri, ali organizacija izpolnjuje kriterije za registracijo, in organizacijo vpiše v register EMAS.

SIQ je akreditiran preveritelj za verifikacijo sistema ravnanja z okoljem po zahtevah uredbe EMAS in validacijo okoljske izjave.

Postopek verifikacije vsebuje:

 • pregled dokumentacije (1.del certifikacijske presoje);
 • certifikacijsko presojo;
 • validacijo okoljske izjave in preverjenih informacij po uspešno izvedeni certifikacijski presoji.

Zakonodaja:

Uredba (EU) št. 1221/2009  z dne 25.11.2009 o prostovoljnem sodelovanju organizacij v Sistemu Skupnosti za okoljsko ravnanje in presojo (EMAS), razveljavitvi Uredbe (ES) št. 761/2001 ter odločb Komisije 2001/681/ES in 2006/193/ES

Uredba (EU) št. 1505/2017 o spremembi prilog I, II in III k Uredbi (ES) št. 1221/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o prostovoljnem sodelovanju organizacij v Sistemu Skupnosti za okoljsko ravnanje in presojo (EMAS)

Sklep (EU) št. 2285/2017 o spremembi navodil za uporabnike, v katerih so predstavljeni koraki, ki jih je treba opraviti za pristop k sistemu EMAS, v skladu z Uredbo (ES) št. 1221/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o prostovoljnem sodelovanju organizacij v Sistemu Skupnosti za okoljsko ravnanje in presojo (EMAS).

Uredba (EU) 2018/2026 o spremembi Priloge IV k Uredbi (ES) št. 1221/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o prostovoljnem sodelovanju organizacij v Sistemu Skupnosti za okoljsko ravnanje in presojo (EMAS), s katero je bila spremenjena Priloga IV, ki govori o Poročanju o okolju

Več informacij najdete na spletnih straneh EMAS.

Sektorski referenčni dokumenti in poročila najboljših praks.

Trenutno so SRD kot sklepi komisije (EU) dostopni za:

 • sektor trgovine na drobno,
 • sektor turizma,
 • sektor proizvodnje hrane in pijače
 • kmetijski sektor.

Za sledeče sektorje so na voljo poročila najboljših praks, SRD pa so že v pripravi:

 • sektor gradnje,
 • sektor javne uprave,
 • sektor proizvodnje avtomobilov,
 • sektor ravnanja z odpadki.

Za ostale sektorje so poročila najboljših praks in SRD v izdelavi, na voljo pa se že predhodni dokumenti za:

 • sektor proizvodnje električne in elektronske opreme,
 • sektor proizvodnje kovinskih izdelkov,
 • sektor telekomunikacij.