O SIQ

Politika kakovosti

Politika kakovosti SIQ Ljubljana je

  • dosledno zagotavljati kakovost storitev – z vzpostavljanjem in vzdrževanjem učinkovitega sistema za obvladovanje kakovosti ter poslovnih, strokovnih in podpornih funkcij, ki uravnavajo naše delo;
  • zagotavljati usposobljenost osebja z ustrezno izobrazbo, znanjem in izkušnjami ter s stalnim strokovnim izpopolnjevanjem z upoštevanjem splošnih potreb instituta in potreb posameznih področij;
  • zagotavljati nepristransko izvajanje del in storitev za vse odjemalce – v skladu s splošnimi in specifičnimi standardi, specifikacijami in predpisi;
  • zagotavljati varnost proizvodov/storitev in končnega uporabnika;
  • skrbeti za vztrajen napredek vseh vidikov kakovosti, zlasti korektnosti storitev in njihove uporabnosti za naše odjemalce – z razvojem postopkov za kakovost, izpopolnjevanjem osebja in posodabljanjem opreme;
  • preprečevati pomanjkljivosti in nepravilnosti – z uveljavljanjem učinkovitih postopkov zagotavljanja kakovosti;
  • povečevati vrednost SIQ-certifikatov – s sodelovanjem v raznih mednarodnih združenjih/shemah, sporazumih in programih, s katerimi se pospešuje medsebojno priznavanje rezultatov preskušanja/kalibriranja in ocenjevanja med laboratoriji oziroma certifikacijskimi organi,
  • skrbeti za integriteto sistema vodenja – ob uvedbi kakršnihkoli sprememb se do implementacije novih postopkov/pravil upoštevajo ustaljeni postopki dela. Pri kompleksnejših spremembah se po potrebi pripravi plan aktivnosti za implementacijo novih zahtev.