O SIQ

Politika kakovosti

Politika kakovosti SIQ Ljubljana je

  • dosledno zagotavljati kakovost storitev – z vzpostavljanjem in vzdrževanjem učinkovitega sistema za obvladovanje kakovosti ter poslovnih, strokovnih in podpornih funkcij, ki uravnavajo naše delo;
  • zagotavljati usposobljenost osebja z ustrezno izobrazbo, znanjem in izkušnjami ter s stalnim strokovnim izpopolnjevanjem z upoštevanjem splošnih potreb instituta in potreb posameznih področij;
  • zagotavljati nepristransko izvajanje svojih aktivnosti, obvladovati konflikt interesov in zagotavljati objektivnost za vse odjemalce – v skladu s splošnimi in specifičnimi standardi, specifikacijami in predpisi;
  • zagotavljati varnost proizvodov/storitev in končnega uporabnika;
  • skrbeti za vztrajen napredek vseh vidikov kakovosti, zlasti korektnosti storitev in njihove uporabnosti za naše odjemalce – z razvojem postopkov za kakovost, izpopolnjevanjem osebja in posodabljanjem opreme;
  • preprečevati pomanjkljivosti in nepravilnosti – z uveljavljanjem učinkovitih postopkov zagotavljanja kakovosti;
  • povečevati vrednost SIQ-certifikatov – s sodelovanjem v raznih mednarodnih združenjih/shemah, sporazumih in programih, s katerimi se pospešuje medsebojno priznavanje rezultatov preskušanja/kalibriranja in ocenjevanja med laboratoriji oziroma certifikacijskimi organi,
  • skrbeti za integriteto sistema vodenja – ob uvedbi kakršnihkoli sprememb se do implementacije novih postopkov/pravil upoštevajo ustaljeni postopki dela. Pri kompleksnejših spremembah se po potrebi pripravi plan aktivnosti za implementacijo novih zahtev.
  • zagotavljati  zaupnost (dostop do informacij samo pooblaščenim osebam), celovitost (varovanje točnosti in popolnosti informacij in preprečevanje nepooblaščenih sprememb) in razpoložljivost (pooblaščenim osebam je zagotovljen dostop do informacij, ko jih potrebujejo) informacij in informacijskih virov pred namernimi ali nenamernimi grožnjami ter preprečiti oziroma zmanjšati posledice varnostnih incidentov na najmanjšo možno mero.