Kalibracije

EMC področje

Naše storitve

Kalibracija EMC testne opreme

Sodobne elektronske naprave postajajo vedno bolj kompleksne, postajajo dimenzijsko manjše hkrati pa močnejše v smislu sprejemanja in oddajanja moči. Pogosto vsebujejo hitre in močnostne stikalne elemente, kar je še posebej prisotno pri virih moči. Naprave vsebujejo analogna in digitalna vezja, katerih frekvenca se praviloma povečuje, poleg tega sodobne naprave vsebujejo komunikacijske module, ki prinašajo še dodatno kompleksnost. Sodobne elektronske naprave po eni strani povzročajo konduktivne in sevalne motnje zaradi lastnih elektromagnetnih emisij in tako motijo druge naprave pri delovanju, po drugi strani pa so tudi naprave same dovzetne na motnje iz elektromagnetnega sobivanja z drugimi napravami. Za zagotovitev pravilnega delovanja elektronskih naprav v elektromagnetnem okolju, je potrebno naprave testirati po EMC standardih in tako zagotoviti, da so emisije in motnje znotraj predpisanih mej, ki zagotavljajo elektromagnetno kompatibilnost. EMC testiranje se izvaja v EMC laboratorijih, kjer so vzpostavljeni specialni pogoji za EMC testiranje in omogočajo preverjanje elektromagnetne kompatibilnosti po različnih mednarodnih standardih. S testiranjem dokazujemo ali je naprava EMC kompatibilna in primerna za sprostitev na trg. EMC testiranje se izvaja s specialno EMC testno opremo, ki bodisi generira motnje, bodisi meri emisije. Za zagotovitev pravilnega delovanja EMC testne opreme, je potrebno periodično izvajati kalibracije. Le na tak način lahko z gotovostjo izvajamo EMC testiranja in presojamo ali je določena naprava skladna z zahtevami.

Zakaj kalibrirati EMC testno opremo?

EMC testiranje se izvaja z EMC testno opremo, ki meri elektromagnetne motnje ali generira različne elektromagnetne pojave. Tovrstna oprema mora biti periodično kalibrirana, saj le tako lahko zaupamo merjenim ali generiranim parametrom in zagotovimo skladnost z zahtevami mednarodnih standardov. S kalibracijo torej zagotovimo pravilnost merjenih ali generiranih EMC parametrov in tako povečamo zaupanje pravilne presoje sproščanja izdelkov na trg. Kalibracija EMC testne opreme je torej ključni proces za zagotovitev kvalitetne presoje, ki znatno zmanjša tveganje prisotnosti neskladnih produktov na trgu.

SIQ je specializiran za kalibracijo EMC testne opreme. Kalibracija se lahko izvaja v SIQ laboratoriju, po potrebi pa tudi na terenu. Kalibracija na terenu je še posebej priročna v primeru opreme velikih dimenzij in kompleksnih inštalacij kot so npr. RF ojačevalniki, viri moči, sistemi za merjenje flickerjev in harmonikov in stikalne naprave za prekinitev napetosti. V spodnji tabeli so navedeni različni tipi pogoste EMC testne opreme. SIQ poleg kalibracij ponuja tudi merilne aplikacije in svetovanje po meri.

Kalibracija merilne opreme na SIQ

Umetno omrežje

Umetno omrežje se kalibrira po standardih CISPR 16-1-2, ISO 7637 ali CISPR 25/ISO 11452-4. Tipični kalibracijski parametri so:

 • impedanca (magnituda in faza)
 • napetostni delilni faktor
 • izolacija

SIQ lahko kalibrira tudi asimetrična umetna omrežja (AANs), kjer je ključni parameter LLC – longitudinalno slabljenje oz. “Longitudinal Conversion Loss”

Surge generator

Surge generator se kalibrira po standardu IEC 61000-4-5 z naslednjimi parametri:

 • napetost odprtih sponk
 • kratkostični tok
 • trajanje impulza in sprednji čas (za napetost in tok)
 • faza

SIQ lahko izvede tudi kalibracijo različnih sklopnih vezji z različnimi impedancami za simetrične in asimetrične linije.

Surge generator

Burst generator in kapacitivne sklopne klešče

Burst generator se kalibrira po standardu IEC 61000-4-4 z naslednjimi parametri:

 • napetost odprtih sponk
 • trajanja in dvižni čas burst impulza
 • ponavljalna frekvenca
 • perioda burst signala

Kalibracija burst generatorja se izvaja s 50 Ω in 1000 Ω bremenom.

Kapacitivne sklopne klešče se kalibrirajo skupaj z burst generatorjem, kjer na vhod klešč pripeljemo burst signal. Izhodni signal iz klešč se meri s posebnim pretvornikom, ki je vstavljen v klešče in zaključen s 50 Ω bremenom. Kalibracijski parametri so:

 • vršna napetost
 • čas trajanja burst impulza
 • dvižni čas burst impulza

Generator za padec, prekinitev in variacijo napetosti

Kalibracija generatorja variacije napetosti se kalibrira po standardu IEC 61000-4-11, kjer se kalibrira naslednje parameter:

 • izhodna napetost
 • prenihaj in podnihaj napetosti
 • čas prehoda
 • fazni kot

Kalibracija se izvaja pri faznem kotu 90° in 270° pri 50 Hz in 60 Hz. Nekateri generatorji imajo že vgrajeno transformatorsko razmerje za padec napetosti v razmerjih 80%, 70% in 40%. V primeru, da transformator ni vključen v generator, je potrebno k kalibraciji priložiti transformator, ki se tudi uporablja pri testiranju.

Voltage Dips, Short Interruptions and Voltage Variation Generators

Ring wave generator za testiranje imunosti

Kalibracija se izvaja po standardu EN 61000-4-12, kjer se kalibrira naslednje parametre:

 • dvižni čas napetosti
 • dvižni čas toka
 • oscilacijska frekvenca napetosti
 • razmerje napetostnih vrhov (angl. decaying)
 • frekvenca ponavljanja
 • izhodna impedanca
 • napetost odprtih sponk
 • kratkostični tok
 • faza
Ring Wave Immunity Test Generator

Generator za testiranje imunosti na oscilacijski dušeni signal

Kalibracija se izvaja po standardu EN 61000-4-18, ki vključuje naslednje parametre:

 • dvižni čas napetosti
 • oscilacijska frekvenca
 • frekvenca ponavljanja
 • razmerje napetostnih vrhov (angl. decaying)
 • trajanje burst
 • napetost odprtih sponk
 • kratkostični tok
Damped Oscillatory Wave Immunity Test Generator

ESD simulator, imunost na elektrostatično razelektritev

Kalibracija ESD simulatorja se izvaja po standardih IEC 61000-4-2 in ISO 10605. SIQ zagotavlja kalibracijo naslednjih RC modulov: 150 pF/330 Ω, 330 pF/330 Ω, 150 pF/2000 Ω in 330 pF/2000 Ω. Standard zahteva kalibracijo naslednjih parametrov:

 • vršni tok ESD impulza
 • vršni tok pri 30 ns, 65 ns, 180 ns, 400 ns in 60 ns, 130 ns, 360 ns in 800 ns (odvisno od RC modula)
 • dvižni čas ESD impulza (nominalno 800 ps)
 • napetost odprtih sponk

Kalibracijske zmogljivosti omogočajo kalibracijo ESD simulatorja do napetosti 30 kV.

Poleg ESD simulatorja, izvajamo tudi kalibracijo ESD tarče.

ESD simulator

Tokovne sonde za tranzientne tokove

Kalibracija tokovih sond se izvaja po standardu CISPR 16-1-2, ki zahteva kalibracijo prenosne impedance. Meritev se izvaja na posebnem kalibracijskem vpenjalu, ki omogoča kalibracijo tokovnih sond do maksimalne pasovne širine 500 MHz.

Absorpcijske merilne klešče CISPR 16-1-3

Kalibracija absorpcijskih merilnih klešč se izvaja po standardu CISPR 16-1-3. Kalibracija se lahko izvede po originalni ali po JIG metodi. Kalibracijski parametri so naslednji:

 • CF (angl. Clamp Factor), ki je ključen parameter, ki se uporablja za izračun moči motnje na EUT preko izhodne napetosti na EMI sprejemniku, ki deluje na 50 Ω karakteristični impedanci
 • razklopni faktor DF in DR
Absorbing Clamp CISPR 16-1-3

Sklopno/razklopno vezje, CDN

Kalibracija CDN se izvaja po standardih IEC 61000-4-6 in CISPR 15, ki zahtevata kalibracijo naslednjih parametrov:

 • impedanca na EUT strani (angl. Common Mode), kjer je AUX vhod prvič povezan v odprte sponke in drugič, povezan v kratek stik
 • napetostno delilno razmerje po standardu CISPR 15

Kalibracija se izvaja na različnih tipih konektorjev npr. 1-fazni, 3-fazni, USB, UTP (“shielded” in “unshielded”), RJ11 itd.

Klešče za injiciranje

Kalibracija klešč za injiciranje se izvaja po standardu IEC 61000-4-6 z naslednjimi točkami:

 • impedanca na EUT strani
 • razklopni faktor med EUT in AE
 • sklopni faktor med vhodom za injiciranje in vhodom EUT

Impedanca se kalibrira z uporabo sestavljene ABCD matrike in posebne renormalizacijske tehnike, ki analitično odstrani napake zaradi neidelanosti konektorjev. Tehnika omogoča izboljšanje merilne negotovosti in sledljivost do SI enot.

Injection Clamp

EMI Sprejemnik

Kalibracija se izvaja po standardu CISPR 16-1-1 za naslednje točke:

 • quasi-peak
 • peak
 • povprečje in
 • CRMS detektor
 • selektivnost

Kalibracija pokriva frekvenčna območja A, B, C, D in E.

CISPR Receivers

Analizator harmonskih tokov

Sistem za analizo tokovnih harmonikov se izvaja po standardu EN IEC 61000-3-2. Kalibracija se izvaja za 50 Hz in 60 Hz sistem za klase A, B, C in D.

Po potrebi kalibraciji dodamo še meritve napetosti, toka, frekvence in faktorja moči.

Flicker Emission analyzer

Analizator flickerja

Analizator flickerja se kalibrira po standardu IEC 61000-3-3 za 50 Hz in 60 Hz sistem. Kalibracija se izvaja z referenčnim virom električne moči, ki generira različne kombinacije utripanja napetosti, tako da je PST vedno enak 1.

Referenčno impedanco flickerja (upornost in reaktanca) se kalibrira ločeno za vsako linijo posebej.

Common Mode Absorbing Device - CMAD

Kalibracija CMAD se izvaja po standardu CISPR 16-1-4, ki zahteva kalibracijo S11 in S21. Meritve se izvajajo na posebej izdelanem kalibracijskem stojalu, ki omogoča meritve za konstruiranje matrike ABCD, ki omogoča izločanje vpliva kalibracijskega stojala in tako znatno izboljša merilno negotovost in sledljivost.

Common Mode Absorbing Device - CMAD

Preskušanje elektromagnetne združljivosti (EMC)

Pri izpolnjevanju vaših zahtev po preskušanju in certificiranju elektromagnetne združljivosti naprav smo strokovni, natančni in odzivni. Naše meritve, preskusna poročila in certifikati zagotavljajo elektromagnetno združljivost vaših naprav na vseh pomembnih trgih. Svojo strokovno pomoč vam nudimo že v fazi razvoja, ko lahko izvedemo tudi delne kritične preskuse posameznih naprav. Naši strokovnjaki sledijo trendom razvoja na področju elektromagnetne združljivosti naprav, laboratorij pa razpolaga s sodobno opremo.

Kontaktirajte nas

Želite izvedeti več? Kontaktirajte našo skupino strokovnjakov.

Pišite nam

 • SIQ Ljubljana