Preskušanje in certificiranje proizvodov

Oznaka CE

Oznaka CE, ki jo najdemo na proizvodu, organom tržnega nadzora in končnim uporabnikom pove, da proizvod izpolnjuje bistvene zahteve ustreznih evropskih direktiv. Oznaka CE je tudi viden dokaz, da proizvajalec prevzema odgovornost za skladnost proizvoda.

Po končanem postopku ugotavljanja skladnosti in pripravi tehnične dokumentacije v dokaz skladnosti proizvoda, mora proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik s sedežem znotraj Evropske unije sestaviti ES-izjavo o skladnosti. V določenih primerih (proizvodi z visoko stopnjo tveganja za varnost) mora postopek ugotavljanja skladnosti (ES-preskus tipa) izvesti tretja, neodvisna stran (priglašeni organ). ES-izjava o skladnosti je zadnje, kar mora pripraviti proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik, preden proizvod označi z oznako CE in ga da na trg.

SIQ je priglašeni organ z identifikacijsko številko 1304 za naslednje evropske direktive:
Delujemo na področjih ocenjevanja skladnosti:

Spričevalo o skladnosti

Spričevalo o skladnosti (za oznako CE) je dokument, ki dokazuje, da je bil postopek ugotavljanja skladnosti izveden skladno z zahtevami ustreznih direktiv novega pristopa. Proizvajalcu omogoča, da označi svoj proizvod z oznako CE.

Postopek za podelitev spričevala o skladnosti obsega:

  • pregled in potrditev preskusnih poročil, ki so jih izdali akreditirani laboratoriji,
  • pregled tehnične dokumentacije proizvoda,
  • pregled ES-izjave o skladnosti, primerne za podpis.

Storitve v okviru oznake CE:

  • ocenjevanje skladnosti z zahtevami različnih evropskih direktiv in izvajanje nalog priglašenega organa št. 1304,
  • izdajanje spričevala o skladnosti,
  • pregled tehnične dokumentacije proizvoda,
  • pregled ocene tveganj za proizvod.